Iedereen verdient een waardig bestaan - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Op 10 december 1948 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens goedgekeurd. In deze verklaring zijn de rechten van ieder mens vastgelegd, zonder enig onderscheid in ras, kleur, geslacht, taal, religie, politieke of andere mening, nationaliteit of sociale afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Deze fundamentele rechten en vrijheden zijn onvervreemdbaar zijn en op iedereen van toepassing.

https://www.un.org/en/observances/human-rights-day

De corona-pandemie heeft laten zien hoe kwetsbaar bepaalde bevolkingsgroepen zijn met betrekking tot de eerbieding van deze mensenrechten. Door verlies van banen en bestaansmiddelen zijn miljoenen gezinnen over de hele wereld in de grootste armoede terechtgekomen.

Kinderen kregen geen onderwijs meer, noodzakelijke gezondheidszorg kon niet worden gegeven, er ontstonden voedseltekorten en meer kinderen kregen te maken met geweld en misbruik. Ontwikkelingen die schadelijke gevolgen voor het welzijn van kinderen hebben. Een wereldwijde economische recessie zal nog meer kinderen in armoede doen belanden en de bestaande ongelijkheid versterken. Juist de meest kansarme gezinnen worden het hardst getroffen door de gevolgen van deze pandemie.

Nog jaren zullen kinderen de gevolgen van de pandemie ondervinden, zelfs als er binnenkort een vaccin beschikbaar komt. Hoe de wereld nú reageert op de talloze risico’s zal bepalend zijn voor de toekomst van kinderen en jongeren. We moeten nú nadenken over hoe de wereld er na de corona-pandemie uit komt te zien. Daarin moeten gelijke kansen voor iedereen centraal staan. Of het nu in Nederland is of in een land ergens anders op de wereld.

Wat doet Wereld Dorpen voor Kinderen?

Wereld Dorpen voor Kinderen geeft jaarlijks meer dan 20.000 kinderen die zijn opgegroeid in bittere armoede in de Filippijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Honduras en Tanzania, een veilig onderdak, goede voeding, liefdevolle zorg en, misschien wel het allerbelangrijkste, goed onderwijs.

De kinderen in onze Jongens- en Meisjesdorpen behalen een nationaal erkend diploma in het voortgezet onderwijs. Ook volgen zij een beroepsopleiding die aansluit bij de economische behoeften van het land. Met een goede opleiding kunnen deze kinderen later een baan vinden die hen een stabiel en goed inkomen geeft. Zo kunnen we op duurzame wijze armoede bestrijden.

De opleiding die de kinderen in onze Werelddopen krijgen, reikt verder dan het academische. Ieder kind kan deelnemen aan activiteiten op het gebied van sport en cultuur zoals muziek en dans, schilderen en beeldende vorming.  Zo kunnen ze hun talenten breed ontwikkelen.

Om armoede op structurele wijze te kunnen bestrijden mag het onderwijs niet beperkt blijven tot academische kennis. Het succes van onze programma’s laten dit duidelijk zien. Daarom zijn we, zelfs tijdens de corona-pandemie, doorgegaan met het opnemen van nieuwe kinderen in onze Werelddorpen wereldwijd. Het mag niet zo zijn dat kinderen moeten stoppen met hun opleiding, alleen omdat ze arm zijn.

Vandaag, 10 december, is bij uitstek de gelegenheid om te benadrukken dat mensenrechten en wereldwijde solidariteit centraal moeten staan bij het inrichten van de wereld na de corona-pandemie. Laten we op deze Internationale Dag van de Rechten van de Mens stilstaan bij de uiterst benarde situatie van kinderen die opgroeien in armoede tijdens de corona-pandemie!

Meer horen over onze impact en lopende acties?