De Zusters van Maria en Vader Al - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen

De Zusters van Maria

De organisatie is opgericht door Aloysius Schwartz, priester voor de armen. Monseigneur Aloysius Schwartz, een priester en missionaris die zich zijn hele leven heeft ingezet om arme kinderen te helpen, richtte op 15 augustus 1964 de Congregatie van de Zusters van Maria van Banneux op om de armsten der armen te dienen. De Zusters van Maria danken hun naam aan het bedevaartsoord Banneux in België, waar de Moeder van God wordt vereerd als de Maagd der Armen. Het motto van de Zusters luidt: “Laat ons de Heer met Vreugde dienen!”

De Zusters van Maria zijn een onafhankelijke christelijke humanitaire instelling toegewijd aan het helpen van armen in ontwikkelingslanden. De Zusters leiden al meer dan vijftig jaar onderwijsprogramma’s en projecten ter bestrijding van armoede in arme sloppenwijken en overbevolkte steden.

De Zusters van Maria, dat zijn meer dan 370 Zusters die onze onderwijs- ontwikkelingsprojecten uitvoeren in de Filipijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Honduras en Tanzania. In ieder land geven de Zusters niet alleen onderdak, voedsel en onderwijs aan de kinderen maar worden de kinderen geholpen met een betere toekomst in hun eigen land en eigen cultuur. De families van de kinderen hoeven daarvoor niets te betalen.

De Zusters zorgen jaarlijks voor meer dan 20.000 arme kinderen. Ook beheren zij opvangcentra, ziekenhuizen en scholen en organiseren vormingsprogramma’s en beroepsopleidingen.

Zuster Tess

De Zusters van Maria zijn per decreet van de Katholieke Kerk als congregatie erkend, en worden zowel door de Kerk als door de staat gewaardeerd. Het Moederhuis is gelegen in Biga, in de buurt van Manila in de Filipijnen.

Moeder Overste, Zuster Maria Cho, nam in 2011 de fakkel over van Zuster Michaela, die zelf de opvolgster was van de overleden Aloysius Schwartz, de priester der armen. Zuster Maria leidt de congregatie en alle instellingen waar ze verantwoordelijk voor zijn.

Zuster Maria Cho

Zuster Maria werd in 2011 verkozen tot Moeder Overste, en volgde daarmee Zuster Michaela Kim op als hoofd van de congregatie en de liefdadigheidsprojecten. Zuster Michaela was in 1992 de opvolgster van Vader Al na zijn overlijden.

Oprichter Vader Al

Aloysius Schwartz was de oprichter van Wereld Dorpen voor Kinderen en de Zusters van Maria. Hij werd eenvoudig “Vader Al” genoemd door vrienden en familie. Hij zette zich in voor de armen en ontfermde zich als een vader over de talrijke kinderen in onze Werelddorpen voor meisjes en jongens wereldwijd.

Biografie

Aloysius Schwartz werd geboren op 18 september 1930 in Washington D.C. Hij groeide op met het idee priester te worden en als missionaris armen te helpen.

In 1944 trad hij toe tot het St. Charles Seminarie in Maryland. Daarna behaalde hij zijn bachelordiploma aan het Maryknoll College en ging hij theologie studeren aan de Katholieke Universiteit van Leuven in Belgie.

In de weinige vrije tijd die hij had, ging hij graag helpen in voddenraperskampen in Europa. Daar werd hij geinspireerd om met zijn priesterschap armen bij te staan. Na een bezoek aan Banneux, waar de Maagd der Armen verscheen, was hij nog vastbeslotener om zijn priesterschap ten dienste van de armen te stellen en haar boodschap waar te maken.

18 september 1930 – Geboorte van Aloysius Schwartz

Vader Al werd geboren in  Washington, D.C. als zoon van Louis F. Schwartz en Cedelia A. Bourassa.


29 juni 1957 – Priesterwijding

Vader Al werd tot diocesaan priester gewijd in de St. Martin’s Kerk, Washington, D.C. door bisshop McNamara, hulpbisschop van Washington.


8 december 1957 – Vader Al komt aan in Zuid Korea

Bij zijn aankomst werd Vader Al geïncardineerd in het diocees van Busan, Zuid Korea


15 augustus 1964 – Oprichting van de Zusters van Maria

Oorspronkelijk bekend als de Mariahwe Zusters, een religieuze groep van nu meer dan 370 zusters die in Zuid Korea, de Filipijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Zuid Korea en Honduras werken.

 

oktober 1989 – Diagnose ALS bij Vader Al

Tijdens een bezoek aan de VS wordt bij Vader Al amyotrofe laterale sclerose (ziekte van Lou Gehrig) 


16 maart 1992 – Vader Al sterft aan de gevolgen van ALS

Voor zijn overlijden benoemde hij Zuster Michaela Kim van de Zusters van Maria als zijn opvolger.


10 december 2003 – Opening van de procedure voor zalig- en heiligverklaring

Het aartsbisschoppelijk proces voor de zalig- en heiligverklaring van Vader Al werd formeel geopend in de Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis (Kathedraal van Manila), Intramuros, Manila, Filipijnen.


22 januari 2015 – Vader Al Eerbiedwaardig verklaard

Paus Franciscus gaf de Congregatie van Heiligen de toestemming om het decreet van heldhaftige deugden van Aloysius Schwartz uit te spreken, waardoor hij de titel “Eerbiedwaardig” verkreeg.

Lees meer

Meer horen over onze impact en lopende acties?