De Zusters van Maria en Vader Al - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen

De Zusters van Maria

De Congregatie van de Zusters van Maria van Banneux is een onafhankelijke christelijke humanitaire instelling toegewijd aan het helpen van armen in ontwikkelingslanden. De organisatie is op 15 augustus 1964 opgericht door monseigneur Aloysius Schwartz, een priester en missionaris die zich zijn  hele leven heeft ingezet om arme kinderen te helpen. De Zusters van Maria danken hun naam aan het bedevaartsoord Banneux in België, waar de Moeder van God wordt vereerd als de Maagd der Armen. Het motto van de Zusters luidt: “Laat ons de Heer met Vreugde dienen!”

De Zusters leiden al meer dan vijftig jaar onderwijsprogramma’s en projecten ter bestrijding van armoede in de arme sloppenwijken en overbevolkte steden in de Filipijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Honduras en Tanzania. In ieder land geven de Zusters arme en verlaten kinderen een veilig onderdak, voldoende eten, kleding, liefdevolle zorg en onderwijs. De kinderen worden geholpen om een betere toekomst voor zichzelf en hun familie op te bouwen in hun eigen land en cultuur.

De Zusters zorgen jaarlijks voor meer dan 20.000 arme kinderen. Ook beheren zij opvangcentra, ziekenhuizen en scholen en organiseren vormingsprogramma’s en beroepsopleidingen.

Congregatie

De Zusters van Maria zijn per decreet van de Katholieke Kerk als congregatie erkend, en worden zowel door de Kerk als door de staat gewaardeerd. Het Moederhuis is gelegen in Biga, in de buurt van Manila in de Filipijnen.

Moeder Overste, Zuster Maria Cho, nam in 2011 de fakkel over van Zuster Michaela, die zelf de opvolgster was van de overleden Aloysius Schwartz, de priester der armen. Zuster Maria leidt de congregatie en alle instellingen waar ze verantwoordelijk voor zijn.

Zuster Maria Cho

Zuster Maria werd in 2011 verkozen tot Moeder Overste, en volgde daarmee Zuster Michaela Kim op als hoofd van de congregatie en de liefdadigheidsprojecten. Zuster Michaela was in 1992 de opvolgster van Vader Al na zijn overlijden.

Oprichter Vader Al

Aloysius Schwartz was de oprichter van de Wereld Dorpen voor Kinderen en van de Zusters van Maria. Hij werd eenvoudig “Vader Al” genoemd door vrienden en familie. Hij zette zich in voor de allerarmsten en ontfermde zich als een vader over de talrijke kinderen in onze Werelddorpen voor meisjes en jongens wereldwijd.

Biografie

Aloysius Schwartz werd geboren op 18 september 1930 in Washington D.C. Hij groeide op met het idee priester te worden en als missionaris armen te helpen.

In 1944 trad hij toe tot het St. Charles Seminarie in Maryland. Daarna behaalde hij zijn bachelordiploma aan het Maryknoll College en ging hij theologie studeren aan de Katholieke Universiteit van Leuven in België.

In de weinige vrije tijd die hij had, ging hij graag helpen in kampen van voddenrapers in Europa. Daar raakte hij geïnspireerd om met zijn priesterschap de allerarmsten bij te staan. Na een bezoek aan Banneux, waar in 1933 de Maagd der Armen was verschenen, was hij nog vastberadener om zijn priesterschap ten dienste van de armen te stellen en de boodschap van de Maagd der Armen waar te maken.

18 september 1930 – Geboorte van Aloysius Schwartz

Vader Al werd geboren in  Washington, D.C. als zoon van Louis F. Schwartz en Cedelia A. Bourassa.


29 juni 1957 – Priesterwijding

Vader Al wordt tot diocesaan priester gewijd in de St. Martin’s Kerk, Washington, D.C. door bisschop McNamara, hulpbisschop van Washington.


8 december 1957 – Vader Al komt aan in Zuid Korea

Bij zijn aankomst in Zuid Korea wordt Vader Al als priester opgenomen in het diocees van Busan.


15 augustus 1964 – Oprichting van de Zusters van Maria

Oorspronkelijk bekend als de Mariahwe Zusters, een religieuze groep van nu meer dan 370 zusters die in Zuid Korea, de Filipijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Honduras en Tanzania werken.

 

oktober 1989 – Diagnose ALS bij Vader Al

Tijdens een bezoek aan de VS wordt bij Vader Al amyotrofe laterale sclerose (ALS of de ziekte van Lou Gehrig) 


16 maart 1992 – Vader Al sterft aan de gevolgen van ALS

Voor zijn overlijden benoemt hij Zuster Michaela Kim van de Zusters van Maria als zijn opvolger.


10 december 2003 – Opening van de procedure voor zalig- en heiligverklaring

Het aartsbisschoppelijk proces voor de zalig- en heiligverklaring van Vader Al wordt formeel geopend in de Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis (Kathedraal van Manila), Intramuros, Manila, Filipijnen.


22 januari 2015 – Vader Al Eerbiedwaardig verklaard

Paus Franciscus geeft de Congregatie van Heiligen toestemming om het decreet van heldhaftige deugden van Aloysius Schwartz uit te spreken, waardoor hij de titel “Eerbiedwaardig” verkrijgt.

Lees meer

Meer horen over onze impact en lopende acties?