ANBI - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
Meisjes zitten achter computer

ANBI erkend

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende instelling. Al uw giften aan Wereld Dorpen voor Kinderen komen in uw aangifte inkomstenbelasting voor aftrek in aanmerking.

Ten behoeve van de registratie als ANBI maakt de Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen melding van het volgende:

Kinderen zitten in de klaslokaal

Doelstelling van de organisatie

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen is een hulporganisatie voor kinderen over de gehele wereld, onder meer in de Filipijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Honduras en Tanzania, die buiten hun schuld het slachtoffer zijn van omstandigheden – zowel denkbaar als ondenkbaar – die verregaande invloed hebben op hun opvoeding en leefomgeving. Met name biedt Wereld Dorpen voor Kinderen hulp aan kinderen die hun ouders of voogden hebben verloren en aan wie onderwijs, huisvesting, voeding en medische zorg moet worden verleend.

Wereld Dorpen voor Kinderen wil ook de belangstelling en bewustwording van het Nederlandse publiek bevorderen over de omstandigheden van kinderen die opgroeien in extreme armoede. In de uitvoering van projecten en programma’s werkt Wereld Dorpen voor Kinderen samen met de Zusters van Maria.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit vier leden. Het bestuur neemt alle strategische beslissingen, maar heeft de dagelijkse leiding van de organisatie overgedragen aan Toos van Oers, Directeur.

Het bestuur van Wereld Dorpen voor Kinderen bestaat uit:

  • Voorzitter: D.L. Cho
  • Penningmeester: F.A Steenblik
  • Algemeen bestuurslid: T.P. Schwartz
  • Algemeen bestuurslid: E.G. Belarmino

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Lees meer over onze bestuursleden op Bestuur & Medewerkers.

Jongens staan in groepje lachen naar de camera

Jaarverslag en beleidsplan

In het jaarverslag vindt u een overzicht van de uitgevoerde activiteiten en de bereikte resultaten. Lees hier ons jaarverslag 2021.

Eerdere jaarverslagen: Jaarverslag 2020, Jaarverslag 2019, Jaarverslag 2018Jaarverslag 2017Jaarverslag 2016 en Jaarrekening 2016.

In dit standaardformulier van de Belastingdienst staan de belangrijkste gegevens uit ons jaarverslag.

Lees hier ons meerjarig beleidsplan 2021 – 2023.

Overige gegevens

Het RSIN/fiscaal nummer van Wereld Dorpen voor Kinderen is 8001.44.624.
En het KvK nummer: Amsterdam S-41225417

Onze contactgegevens:
WG-plein 332
1054 SG Amsterdam
T: 020 6266217
E: kantoor@werelddorpenvoorkinderen.nl

Wil je meer weten over ons werk?

  • * Wereld Dorpen voor Kinderen gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Lees meer hierover in onze privacy verklaring.