ANBI - Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen
Meisjes zitten achter computer

ANBI erkend

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende instelling. Al uw giften aan Wereld Dorpen voor Kinderen komen in uw aangifte inkomstenbelasting voor aftrek in aanmerking.

Ten behoeve van de registratie als ANBI maakt de Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen melding van het volgende:

Kinderen zitten in de klaslokaal

Doelstelling van de organisatie

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen is een hulporganisatie voor kinderen over de gehele wereld, onder meer in de Filipijnen, Mexico, Guatemala, Brazilië, Honduras en Tanzania, die buiten hun schuld het slachtoffer zijn van omstandigheden – zowel denkbaar als ondenkbaar – die verregaande invloed hebben op hun opvoeding en leefomgeving. Met name biedt Wereld Dorpen voor Kinderen hulp aan kinderen die hun ouders of voogden hebben verloren.  In al deze situaties biedt de stichting hulp, inclusief onderwijs en scholing opdat de kinderen gesteund worden op hun weg naar een behoorlijke toekomst. 

Wereld Dorpen voor Kinderen wil ook de belangstelling en bewustwording van het Nederlandse publiek bevorderen over de omstandigheden van kinderen die opgroeien in extreme armoede. In de uitvoering van projecten en programma’s werkt Wereld Dorpen voor Kinderen samen met de Zusters van Maria.

Bestuur

Sinds de wijziging van de statuten in september 2022 bestaat het bestuur van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen uit vijf personen. Binnen het bestuur wordt onderscheid gemaakt tussen niet-uitvoerende bestuursleden en uitvoerende bestuursleden. Directeur Toos van Oers is het enige uitvoerende bestuurslid. De niet-uitvoerende bestuursleden houden toezicht.

Het bestuur van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen bestaat uit:

  • Mevrouw E.G. Belarmino – niet-uitvoerend bestuurder – voorzitter
  • Mevrouw F.A. Steenblik – niet-uitvoerend bestuurder – portefeuille financiën
  • De heer T.P. Schwartz – niet-uitvoerend bestuurder
  • Mevrouw M. Campos Abeja – niet-uitvoerend bestuurder
  • Mevrouw C.C.C.M. van Oers – uitvoerend bestuurder/directeur

De niet-uitvoerende bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Lees meer over onze bestuursleden op Bestuur & Medewerkers.

Jongens staan in groepje lachen naar de camera

Jaarverslag en beleidsplan

In het jaarverslag vindt u een overzicht van de uitgevoerde activiteiten en de bereikte resultaten. Lees hier ons Jaarverslag 2022.

Eerdere jaarverslagen: Jaarverslag 2021, Jaarverslag 2020, Jaarverslag 2019, Jaarverslag 2018Jaarverslag 2017Jaarverslag 2016 en Jaarrekening 2016.

In dit standaardformulier van de Belastingdienst staan de belangrijkste gegevens uit ons jaarverslag.

Lees hier ons meerjarig beleidsplan 2021 – 2023.

Overige gegevens

Het RSIN/fiscaal nummer van Wereld Dorpen voor Kinderen is 8001.44.624.
En het KvK nummer: Amsterdam S-41225417

Onze contactgegevens:
WG-plein 360
1054 SG Amsterdam
T: 020 6266217
E: kantoor@werelddorpenvoorkinderen.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • We gebruiken je e-mailadres alléén om je onze nieuwsbrief te sturen. Meer informatie over hoe we met je gegevens omgaan vind je in onze privacy verklaring.