Beschermingsmaatregelen - Wereld Dorpen voor Kinderen
School meisjes lopen buiten

Beschermingsmaatregelen

Maatregelen ter bescherming van de kinderen

Alle kinderen wereldwijd hebben recht op onderwijs en een veilige plek om te wonen, maar ook op bescherming tegen iedere vorm van geweld, uitbuiting, discriminatie, pesten, intimidatie en iedere vorm van misbruik. Daarom hebben de Zusters van Maria beleid ontwikkeld om de kinderen die zij onder hun hoede hebben, te beschermen.

In dit beleid zijn duidelijke richtlijnen opgenomen ter bescherming van de kinderen. Ook zijn de plichten en verantwoordelijkheden omschreven die de schoolleiding, leerkrachten, overig personeel maar ook de leerlingen zelf hebben om ieder vorm van misbruik te voorkomen. Ook medewerkers van de fondsenwervende organisaties moeten bij hun bezoek aan de Wereld Dorpen dit beleid naleven.

Het beleid van de Zusters van Maria is gebaseerd op de nationale wetgeving ter bescherming van kinderen in de landen waar de Wereld Dorpen zijn gevestigd. Met name in de Filipijnen heeft het Ministerie van Onderwijs wet- en regelgeving aangenomen ter bescherming van kinderen tegen o.a. pesten. Ook is gebruik gemaakt van voorbeelden en richtlijnen die op Europese onderwijsstellingen worden toegepast.

Regelmatig wordt het beleid aangepast aan nieuwe regelgeving. De Zusters van Maria willen hiermee aantonen dat zij er alles aan doen om de kinderen die zij onder hun hoede hebben, te beschermen en hun welzijn te bevorderen. In de Filipijnen wordt de uitvoering van dit beleid door de Zusters van Maria gecontroleerd door een onafhankelijke ombudsman. Dit bevordert de transparantie en de naleving van de richtlijnen. Deze ombudsman voert zijn taken neutraal uit en ieder kind of iedere medewerker kan contact met hem opnemen.

Het beleid ter bescherming van de kinderen van de Zusters van Maria is van toepassing op alle kinderen ongeacht hun leeftijd, geslacht, ras, afkomst, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid of identiteit.

Doelstelling van het beleid

Het beleid tegen pesten en ter bescherming van de kinderen is van toepassing op alle kinderen die de Zusters van Maria onder hun hoede hebben, ook als deze kinderen ouder zijn dan 18 jaar. Het beleid moet worden nageleefd door alle leden van het schoolbestuur, de leraren, het personeel en alle andere betrokkenen bij de Wereld Dorpen voor Kinderen.

Bescherming van de kinderen staat centraal in de programma’s van de Zusters van Maria. De kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar verblijven intern. Daarom moet ieder Wereld Dorp een veilige plek zijn waar de kinderen onderwijs kunnen volgen, eten, sporten en slapen. Er zijn maatregelen genomen om de fysieke veiligheid van zowel de kinderen als medewerkers in de Wereld Dorpen te waarborgen.

De Zusters hechten veel belang aan het welzijn van de kinderen. Alle medewerkers moeten hun plichten en verantwoordelijkheden zoals die zijn omschreven in het beleid ter bescherming van de kinderen, naleven. De rechten van de kinderen moeten te allen tijde worden gerespecteerd. Medewerkers, bezoekers en gasten worden hier steeds op gewezen.

In alle Wereld Dorpen voor Kinderen is een Commissie ter Bescherming van de Kinderen (Child Protection Committee – CPC) aangesteld. Deze commissie bestaat uit personeel, adviseurs en Zusters. De commissie geeft informatie over het beleid ter bescherming van de kinderen en is verantwoordelijk voor training van het personeel en de Zusters. De commissie ontwikkelt en implementeert een systeem om toezicht te houden op kinderen die mogelijk schade hebben ondervonden als gevolg van misbruik voordat ze naar het Wereld Dorp kwamen. Zo nodig worden deze kinderen doorverwezen naar de juiste hulpinstellingen of de politie. Ook houdt de commissie toezicht op het naleven van eventuele maatregelen zodat de kinderen de juiste ondersteuning krijgen en het personeel de noodzakelijke training.

In de praktijk

Naast het ontwikkelen en implementeren van dit beleid worden de kinderen zich steeds meer bewust van hun rechten, door het onderwijs dat zij volgen en allerlei andere activiteiten. Via rollenspellen, schrijfopdrachten en andere activiteiten leren de kinderen hoe zij gezonde relaties kunnen opbouwen en krijgen zij begrip en respect voor individuele verschillen.

Als u meer wilt weten over het Beleid ter bescherming van de Kinderen van de Zusters van Maria kunt u een e-mail sturen naar kantoor@werelddorpenvoorkinderen.nl of telefonisch contact opnemen via 020 6266217.

Blijf op de hoogte!

Elke maand inspirerende verhalen en het laatste nieuws over Wereld Dorpen voor Kinderen in jouw mailbox.

  • Afmelden is mogelijk in iedere email. Meer informatie over hoe we met je gegevens omgaan vind je in onze privacy verklaring.